Όροι Χρήσης Ιστότοπου (Terms of Use)

Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

 1. Ο Δρ. Αθανάσιος Κουκάκης (ο Ιατρός) είναι δικαιούχος, λειτουργεί και διαχειρίζεται υπό τον τίτλο MIS knee& hip, τον διαδικτυακό τόπο https://miskneeandhip.com/wordpress/(η Ιστοσελίδα), προκειμένου να παρέχει πληροφορίες και ενημερώσεις ιατρικού περιεχομένου και εν γένει επικοινωνία σε υποψήφιους ασθενείς και γενικά το κοινό, στον τομέα της ορθοπαιδικής και ειδικότερα των ορθοπαιδικών επεμβάσεων ισχύου και γόνατος καθώς και τη δυνατότητα διευθέτησης online μέσω της Ιστοσελίδας ραντεβού από τους υποψήφιους ασθενείς. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου https://miskneeandhip.com/wordpress/και όλων των ιστοσελίδων, που ενδεχομένως συνδέονται αυτομάτως µε αυτόν διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης, τους οποίους οι χρήστες/ επισκέπτες της Ιστοσελίδας καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συµµορφώνονται µε αυτούς, κατόπιν ανεπιφύλακτης αποδοχής τους. Σε διαφορετική περίπτωση, οι χρήστες οφείλουν να αποφύγουν τη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς σε κάθε περίπτωση, η χρήση του https://miskneeandhip.com/wordpress/ συνεπάγεται και προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.
  2.1. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του https://miskneeandhip.com/wordpress/, που σύμφωνα µε το νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν την Ιστοσελίδα ή ιστοσελίδες συνδεόμενες με αυτή ή κάνουν χρήση υπηρεσιών ή του περιεχομένου τους, που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες για αυτούς, ο Ιατρός ουδεμία ευθύνη φέρει.
  2.2. Ο Ιατρός δεν προτίθεται να συγκεντρώσει και εν γένει επεξεργαστεί μέσω της Ιστοσελίδας Προσωπικά Δεδομένα από άτομα κάτω της ηλικίας των δεκαοκτώ ετών. Εφόσον όμως απευθυνθεί σε άτομα κάτω των 18 ετών, ο Ιατρός θα τα πληροφορεί με σαφήνεια να µην υποβάλλουν ή διαβιβάζουν τα προσωπικά τους δεδομένα και εν γένει πληροφορίες που τα αφορούν στην Ιστοσελίδα ή/και θα προβαίνει προηγουμένως σε κάθε εύλογη ενέργεια για να εξασφαλίσει τη γονική συναίνεση των ανηλίκων για την εν λόγω υποβολή και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.
  3. Οι όροι και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα εθνική, κοινοτική ή διεθνής νομοθεσία που ισχύει αναφορικά µε το Διαδίκτυο ή τον Παγκόσμιο Ιστό εν γένει, ισχύουν για όλους τους επισκέπτες ή χρήστες της Ιστοσελίδας.
  4. Ο Ιατρός δικαιούται ανά πάσα στιγμή να τροποποιεί χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, τους παρόντες Όρους Χρήσης, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει σε εύλογο χρόνο το παρόν κείμενο, για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη, διαγραφή κ.λπ. Κατά συνέπεια οι Χρήστες δεσμεύονται από τις όποιες αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις του παρόντος κειμένου.
  5. Ο Ιατρός δικαιούται οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, να διακόψει ή να αναστείλει εν όλω ή εν µέρει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή μεταβάλει τη φύση και το περιεχόμενό της. Επίσης, η λειτουργία της Ιστοσελίδας ενδέχεται να διακοπεί, να ανασταλεί ή να δυσχερανθεί είτε µόνιµα είτε προσωρινά, συνεπεία γεγονότων εκτός ελέγχου ή ανεξαρτήτως βουλήσεως του Ιατρού.
 2. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του https://miskneeandhip.com/wordpress/ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο µε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.
  7. Ο Ιατρός θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου της αλλά η διαθεσιμότητα αυτή μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό χρηστών που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο ταυτόχρονα ή άλλες αιτίες παρεμβολής, ώστε ενδεχομένως να υπάρχουν περιπτώσεις αστοχίας σύνδεσης ή ανάγκης συντήρησης της Ιστοσελίδας χωρίς καμία προειδοποίηση εκ μέρους του Ιατρού.ΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

 3. Το https://miskneeandhip.com/wordpress/χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το χρήστη. Ο Ιατρός µε κάθε τρόπο προσπαθεί να παρέχει στο https://miskneeandhip.com/wordpress/ασφάλεια στη χρήση καθώς και ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι, δεδομένης της φύσης και του όγκου του δικτύου του Ιατρού, ο τελευταίος ενδέχεται να µην είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου και της ασφάλειας  και αξιοπιστίας της Ιστοσελίδας και των συνδεδεμένων με αυτή ιστοσελίδων και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτών. Για το λόγο αυτό, ο Ιατρός ούτε δεσμεύεται, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά µε την ασφάλεια και το περιεχόμενο του https://miskneeandhip.com/wordpress/. Ως εκ τούτου οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου διακινείται μέσω της Ιστοσελίδας, συµπεριλαµβανοµένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα, εγκυρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου αυτής .
  2. Επιπλέον, το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συνιστάμενο ιδίως σε ιατρικής φύσεως πληροφορίες και εν γένει ενημέρωση στον τομέα της ορθοπαιδικής αρθροπλαστικής γονάτου και ισχύου, δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν µέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να µεταδοθεί ή να διανεμηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιατρού.
  3. Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό ή στοιχεία μεταφέρονται ή αναμεταδίδονται ή αποστέλλονται µέσω υπηρεσιών που τυχόν προσφέρονται από την Ιστοσελίδα και εν γένει το σύνολο των πληροφοριών που υποβάλλεται στον Ιατρό µέσω της παρούσας Ιστοσελίδας θα θεωρείται και θα αντιμετωπίζεται ως µη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν θα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω χρήστη, καθώς η Ιστοσελίδα προορίζεται για δημόσια χρήση. Οτιδήποτε μεταφέρεται ή αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται µέσω της Ιστοσελίδας, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, ή υποβάλλεται στον Ιατρό από χρήστες µέσω της Ιστοσελίδας θα θεωρείται και θα παραμένει ιδιοκτησία του Ιατρού, ο οποίος και θα είναι ελεύθερος να χρησιμοποιεί, µε την επιφύλαξη της ισχύουσας ελληνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας, για κάθε σκοπό, κάθε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία, ή τεχνική µέθοδο που περιέχεται στις πληροφορίες, που οι χρήστες της Ιστοσελίδας παρέχουν στον Ιατρό µέσω της Ιστοσελίδας αυτής. Μέσω της χρήσης της εν λόγω Ιστοσελίδας, κάθε χρήστης της µπορεί να υποβάλλει και/ή ο Ιατρός μπορεί να συλλέγει περιορισμένες πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό θεωρεί σκόπιμο για τις ιατρικές του υπηρεσίες και δραστηριότητες.
  4. Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα (εφεξής συλλογικά «Εμπορικά Σήματα») που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, είναι, είτε κατατεθειμένα είτε όχι, Εμπορικά Σήματα του ιατρού ή/και τρίτων. Τίποτα από όσα περιέχονται στην Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί ως ρητή ή σιωπηρή άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιασδήποτε µορφής οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη άδεια του Ιατρού ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Η χρήση εκ µέρους των χρηστών, των Εμπορικών Σημάτων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου αυτής, εκτός των όσων προβλέπονται στο παρόν κείμενο των Όρων και Προϋποθέσεων απαγορεύεται ρητώς και αυστηρώς.
  5. Απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν µέρος του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας είτε είναι ιδιοκτησία του Ιατρού, είτε χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα κατόπιν σχετικής άδειας των δικαιούχων τους. Η οποιαδήποτε μορφή χρήσης αυτών των απεικονίσεων από τους χρήστες της Ιστοσελίδας εκτός των ορίων της τελευταίας, ή από οποιονδήποτε άλλον που εξουσιοδοτείται από τους χρήστες, απαγορεύεται εκτός εάν επιτρέπεται ειδικά, από αυτούς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή παρέχεται ειδική άδεια κάπου αλλού στην Ιστοσελίδα.ΙΙΙ. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

 4. Παρά την εύλογη προσπάθεια του Ιατρού, ώστε το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας να περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς, έγκυρες και επίκαιρες πληροφορίες, ο Ιατρός δεν εγγυάται την ακρίβεια των εν λόγω πληροφοριών, ιδίως εκείνων, που δεν σχετίζονται αμιγώς με το επιστημονικό σκέλος της πληροφορίας και εν γένει ενημέρωσης, που παρέχεται μέσω της Ιστοσελίδας και ιδίως αφορά τον τομέα της ορθοπαιδικής αρθροπλαστικής ισχύου και γόνατος. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες της Ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι ο Ιατρός ενδέχεται να µην είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο του συνόλου του Περιεχομένου και της ασφάλειας της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της, ιδίως του περιεχομένου που δεν σχετίζεται με αμιγώς επιστημονικά θέματα. Στο πλαίσιο αυτό ο Ιατρός δεν αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά µε την ασφάλεια και εγκυρότητα του συνόλου του Περιεχόμενου της Ιστοσελίδας. Επιπλέον, ο Ιατρός, παρά το γεγονός, ότι λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο, δεν εγγυάται ότι η χρήση των πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο Περιεχόμενο που αναρτάται κάθε φορά στην Ιστοσελίδα δεν θα προσβάλει δικαιώματα τρίτων που δεν ανήκουν ή δεν είναι συνδεδεμένοι µε τον Ιατρό.
  2. Οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου αυτής, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, πληρότητα, εγκυρότητα ή/και χρησιμότητα οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου, ιδίως του περιεχομένου που δεν σχετίζεται με αμιγώς επιστημονικά θέματα. Ως εκ τούτου η χρήση της Ιστοσελίδας από κάθε χρήστη γίνεται µε δική του αποκλειστικά ευθύνη. Ούτε ο Ιατρός, ούτε η ομάδα του ή συνεργάτες του, ούτε κανένα άλλο µέρος που εμπλέκεται στην δημιουργία, την παραγωγή ή την παράδοση του Περιεχομένου ή εν γένει της λειτουργίας της Ιστοσελίδας, ευθύνεται για οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έµµεσες ή αποθετικές ζημιές προκύψουν από την πρόσβαση κάθε χρήστη στην Ιστοσελίδα, ή την χρήση αυτής. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, όλα όσα περιέχει η Ιστοσελίδα παρέχονται ΩΣ ΕΧΟΥΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Η ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΣ ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, Η ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ. Ο Ιατρός σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για ζημίες, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, άμεσων ή έµµεσων, ειδικών, τυχαίων ή παρεμπιπτουσών ζημιών, θετικών ή αποθετικών, εξόδων που προκύπτουν αναφορικά µε αυτήν την Ιστοσελίδα ή τη χρήση της, ή σε αδυναμία χρήσης της, από οποιοδήποτε πρόσωπο, ή αναφορικά µε αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή απώλεια σύνδεσης συστήματος καθώς επίσης ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει, ούτε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκληθεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό µέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη για την πρόσβασή του στην Ιστοσελίδα ή για ιούς που μπορεί να μολύνουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή μέσο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο του χρήστη το οποίο χρησιμοποιεί για την πρόσβασή του στην Ιστοσελίδα, κατά την επίσκεψη, χρήση ή περιήγηση στην Ιστοσελίδα ή για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο, ή ήχου του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας από αυτήν, ακόμη και αν ο Ιατρός ή η ομάδα και οι συνεργάτες του έχουν ενημερωθεί σχετικά µε την πιθανότητα ανάλογων ζημιών, απωλειών ή εξόδων. Οι σύνδεσμοι µ’ άλλες πηγές του Διαδικτύου λαμβάνουν χώρα µε ιδία ευθύνη του χρήστη.
  3. Αν και ο Ιατρός μπορεί από καιρό σε καιρό να παρακολουθεί ή να αναθεωρεί συζητήσεις, αρθρογραφία, συνομιλίες, µηνύματα, αναμεταδόσεις, ηλεκτρονικούς πίνακες ανακοινώσεων και οποιοδήποτε άλλο υλικό ή στοιχείο που τυχόν μεταφέρεται ή διακινείται µέσω της Ιστοσελίδας, ο Ιατρός δεν έχει καμία υποχρέωση να το πράξει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για αξίωση που τυχόν εγερθεί αναφορικά µε το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, ούτε για οποιοδήποτε σφάλμα, απλή ή συκοφαντική δυσφήμηση, εξύβριση, προσβολή, παράλειψη, ψεύδος, βωμολοχία, πορνογραφία, βλασφημία, κίνδυνο ή ανακρίβεια περιέχεται σε οποιαδήποτε πληροφορία εμπεριέχεται στο Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Απαγορεύεται να αποστέλλεται ή να αναμεταδίδεται, ή να μεταφέρεται ή διακινείται οποιοδήποτε παράνομο, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, υβριστικό, εμπρηστικό, πορνογραφικό ή βλάσφημο υλικό ή οποιοδήποτε υλικό θα µπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα µπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη, ή να παραβαίνει οποιονδήποτε νόμο καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο µέσω της Ιστοσελίδας.
  4. Το https://miskneeandhip.com/wordpress/ µπορεί να παραπέμπει µέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων, προϊόντων/και υπηρεσιών τους, επωνυμιών ή/και εμπορικών σημάτων, ή/και διακριτικών γνωρισμάτων, τα οποία ο Ιατρός μπορεί να µην έχει επιθεωρήσει, αποκλειόµενης σε κάθε περίπτωση κάθε ευθύνης του Ιατρού, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων ή άλλων διαδικτυακών/ ηλεκτρονικών τοποθεσιών, που τυχόν συνδέονται µε την Ιστοσελίδα . Ως εκ τούτου οι χρήστες υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.
  5. Η σύνδεση των χρηστών µέσω της Ιστοσελίδας µε άλλες ιστοσελίδες ή ηλεκτρονικές/διαδικτυακές τοποθεσίες γίνεται υπ’ ευθύνη τους και χωρίς άδεια από τον Ιατρό και αυτοί έχουν την υποχρέωση να συµµορφώνονται µε τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων ή ηλεκτρονικών/διαδικτυακών τοποθεσιών αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.
  6. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά τη µμετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα σε Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.
  7. Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της εν γένει, συµπεριλαµβανοµένων χωρίς περιορισμό όλων των κειμένων και των εικόνων, φωτογραφιών (εφεξής το “Περιεχόμενο”), εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του Ιατρού και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Ειδικότερα, εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στο https://miskneeandhip.com/wordpress/ (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του Ιατρού και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν µέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη. Κάθε χρήστης δικαιούται να αποθηκεύσει µεµονωµένα ένα και µόνο αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου του https://miskneeandhip.com/wordpress/για αυστηρά προσωπική του χρήση και χωρίς να διαγράψει τις ενδείξεις προέλευσής του.
  8. Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του https://miskneeandhip.com/wordpress/ υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του https://miskneeandhip.com/wordpress/για:
 • να προξενήσουν βλάβη σε τρίτο, ιδίως σε ανήλικο.
 • να µεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που: i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), ii) προσβάλουν την προσωπικότητα τρίτων (π.χ. συκοφαντικό, ρατσιστικό) iii) έρχεται σε αντίθεση µε το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, iv) παρενοχλεί µε οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.
 • να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του https://miskneeandhip.com/wordpress/
 • να ζημιώσουν, µε οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη του Ιατρού ή τρίτων.
 • να εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στο https://miskneeandhip.com/wordpress/ ή να παρακάµπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από τον Ιατρό.
 • να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, µε οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή µη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή µη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη µορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Ιατρού.
 • να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράµµατα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν το https://miskneeandhip.com/wordpress/.
 • να µην αποκαλύπτουν πληροφορίες δικές τους ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών ή τρίτων είτε σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο (chats, message boards), είτε κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του https://miskneeandhip.com/wordpress/, που παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας περισσοτέρων των δύο χρηστών.

Σε κάθε περίπτωση παράνοµης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους Χρήσης του https://miskneeandhip.com/wordpress/οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τον Ιατρό για κάθε θετική και αποθετική του ζημία. Η µη ενάσκηση από τον Ιατρό των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματά του αυτά.

IV. ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ


Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες, ιδίως για τη διευθέτηση ιατρικού ραντεβού ή δήλωση έκτακτου περιστατικού, μέσω της σχετικής φόρμας υποβολής της Ιστοσελίδας, ή για τη σύνδεση µε ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από τον Ιατρό τα στοιχεία των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της πληροφορίας για το λόγο επίσκεψης του Ιατρού, με σκοπό, είτε την απονομή σχετικού Κωδικού Πρόσβασης, είτε την απευθείας διευθέτηση του ραντεβού μέσω αποστολής σχετικού μηνύματος μέσω της σχετικής φόρμας υποβολής. Τα ανωτέρω στοιχεία χρήστη, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται µε τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα τον  Ιατρό για οποιαδήποτε µη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από τον Ιατρό σε τρίτους και τυγχάνουν επεξεργασίας εκ μέρους του Ιατρού μόνο για τους ανωτέρω σκοπούς, στα πλαίσια παροχής ιατρικών συμβουλών και εν γένει παροχής ιατρικών υπηρεσιών στον τομέα εξειδίκευσης του Ιατρού. Ο Ιατρός ωστόσο δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης ή των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων του χρήστη, από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και αντίθετα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης. Ο  Ιατρός δικαιούται οποτεδήποτε να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της διευθέτησης ιατρικού ραντεβού στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή µέλλουσα χρήση του https://miskneeandhip.com/wordpress/, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

V. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 1. Ο Ιατρός καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του https://miskneeandhip.com/wordpress/. Οι χρήστες παρόλα αυτά αποδέχονται ότι ο Ιατρός δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή µόνιµα το σύνολο ή τμήμα του µε ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα µπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμού των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το µεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του https://miskneeandhip.com/wordpress/ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου ο Ιατρός δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυµβατική ή άλλη) προερχομένη από τη χρήση του https://miskneeandhip.com/wordpress/ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, µη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση ο Ιατρός διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του https://miskneeandhip.com/wordpress/για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.
  2. Αν και ο Ιατρός καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του https://miskneeandhip.com/wordpress/από ψηφιακούς ιούς, δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του https://miskneeandhip.com/wordpress/ ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον Η/Υ του.

VΙ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, που τυγχάνουν επεξεργασίας μέσω της Ιστοσελίδας στα πλαίσια των ανωτέρω υπηρεσιών, που παρέχονται μέσω αυτής από τον Ιατρό, ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων (link) και τη συναφή Πολιτική Cookies, που εφαρμόζονται  κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χρηστών της Ιστοσελίδας .